“ПРИЗРЕНСКА НОЋ”

Песму “Призренска ноћ” написао је и компоновао г. Гаврило Кујунџић из Ораховца. Призренски богослови снимили су ову песму и објавили је на музичком диску “Славни граде — песме са Косова и Метохије”, Призрен 2018.г.

https://alajbegovaslama.blogspot.com/2021/03/blog-post_22.html

--

Васељенске новине

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store