Prekopao “brda i doline” tragaju�i za blagom kralja Milutina — �ivot — B92.net

U selima oko Lukovske Banje kod Kur�umlije danas gotovo da nema me�tanina koji nije i�ao u potragu za skrivenim blagom kralja Milutina, a jedan od njih je i 70-godi�nji Miodrag Mileti� koji je do sada, kako ka�e, prekopao brda i doline.

Izvor: Beta sreda, 21.03.2018. | 15:24 -> 15:50

Legende i narodna predanja o skrivenom blagu kralja Milutina i napu�teni rimski rudnici glavni su pokreta�i zlatne groznice u selima oko Lukovske Banje. Retko ko od me�tana �tava, Mr�e i drugih sela ho�e javno da pri�a o potrazi za skrivenim blagom, a Mileti� je agenciji Beta rekao da je od malih nogu po�eo da tra�i blago. “Tra�io sam ga dok sam �uvao stoku, jo� kao mali i jo� ga tra�im. Kopao sam krampom i budakom, gde god sam posumnjao da se mo�da nalazi”, rekao je Mileti�. Legenda ka�e da je kralj Milutin u selu �tava imao svoj letnjikovac, gde je boravio sa Simonidom. U okolini su srednjovekovni saski rudari kopali rudu izdvajali zlato, a zanatlije izradjivali nakit i druge predmete od zlata. Tu legendu potkrepljuju arheolo�ka istra�ivanja — prona�eno je nekoliko topionica zlata, olova i srebra. Mileti� ka�e da celo selo zna za ove podatke i da on, kao i ostali u selu, nasumice tra�i zlato. “Niko nema detektor ili neki drugi aparat. Ja li�no tra�im tako �to lupam nogama ili nekim predmetom o zemlju — ako odzvanja, zna�i ne�to ima zakopano. Nailazio sam mnogo puta na takva mesta.” Mileti� je rekao da zna da su drugi pronalazili zlato, a da je on samo jednom i to “slu�ajno”. “Odzvanjalo je na jednom mestu, kopao sam i otvorila se ogromna jama. Upalo mi jagnje, i�ao sam za jagnjetom, podzemnim prolazom skoro kilometar, ispod planine. Ni�ta nisam na�ao tada. Ali, kada sam kopao raku u zemlji iskopao sam jedan dukat i par�e zlata, mo�da je od zuba”, rekao je Mileti� i dodao da je to sve �to je prona�ao u svom dugogodi�njem traga�kom pohodu. Prema njegovim re�ima, neki koji tra�e zlato imaju i mape. “Ovi sa strane kad do�u, donesu nekakve aparate, svuda tra�e. Sve je prekopano, uzdu� i popreko”, naveo je Mileti�. Zlatnoj groznici je naro�ito doprinela zvani�na potvrda geologa da u ovom kraju zaista ima zlatonosnih ruda. In�enjer rudarstva Nikodin Gili� ka�e da su istra�ivanja pokazala da ruda zlata ima u okolini Lukovske Banje, na povr�inskim slojevima u obliku kvarcnih �ica, kao i u ovda�njim rekama i potocima. Miodrag Mileti� ka�e da ne �ali �to je ceo �ivot proveo tragaju�i za blagom, iako ga nije prona�ao.

“Nikada ne�u odustajati od potrage za blagom kralja Milutina. Sigurno ga je ovde negde sakrio, to se prenosi s kolena na koleno, jo� od njegovog doba do danas”, rekao je Mileti�.

Originally published at www.b92.net.

Васељенске новине